Menighetsrådet


Les om menighetsrådet

Søgne Menighetsråd

 

Søgne menighetsråd er det sentrale og overordnede organ med ansvar for all aktivitet og virksomhet i Søgne menighet. 

Søgne menighetsråd 2019-2023:

Solveig Sagatun, leder,  e-post: solveigsagatun@gmail.com, tlf. 974 03 599

Rune Røiseland, nestleder, e-post:  rune@kommuniko.no, tlf. 902 69 600

Liv Gautestad, fellesrådsrepresentant

Elin Hareland

Sissel Heier Repstad

Annette Seilskjær

Ole Petter Sløgedal

Joni Helene Jensen

Varamedlemmer:

Jan Arne Kleivset

Torunn Møller

Aslaug Bakke

Tor Egil Ersdal

Atle Julius Fosse

 

Menighetsrådets mandat og oppgaver:

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet. «Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av Kirkeordningen at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ» (Kirkeordningen § 8 annet ledd).

Det er menigheten/soknet som er den grunnleggende enhet og rettssubjekt, men det er to organer som opptrer på vegne av denne grunnleggende enheten: Menighetsrådet og kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd består av en representant fra hvert menighetsråd i kommunen/fellesrådsområdet, domprost og en kommunal representant. Daglig leder og sekretær for fellesrådet er kirkevergen.

Menighetsrådets ansvar kan utledes av Kirkeordningen §8​ og Kirkeordningen §12, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

 

 

Tilbake