Menighetsrådet


Les om menighetsrådet

Søgne Menighetsråd

 

Søgne menighetsråd er det sentrale og overordnede organ med ansvar for all aktivitet og virksomhet i Søgne menighet. 

Søgne menighetsråd 2023-2027:

Rune Røiseland, leder, e-post:  rune@kommuniko.no, tlf. 902 69 600

Joni Helene Jensen, nestleder

Mari Sjvold Haaland, fellesrådsrepresentant

Terje Seilskjær

Juan Pablo T. Vargas

Sonja-Helene Øksendal

Egil Lunde

Jørn Lauvsland

Olav Trømborg, sokneprest

Varamedlemmer:

Aslaug Bakke

Alfred Røyksund

Hilde Gunn Strømme

Gordon Petterson

Tobias Simonsen

 

Menighetsrådets mandat og oppgaver:

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligger den kirkelige myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved menighetsrådet og fellesrådet. «Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i eller i medhold av Kirkeordningen at myndigheten er lagt til kirkelig fellesråd eller et annet organ» (Kirkeordningen § 8 annet ledd).

Det er menigheten/soknet som er den grunnleggende enhet og rettssubjekt, men det er to organer som opptrer på vegne av denne grunnleggende enheten: Menighetsrådet og kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd består av en representant fra hvert menighetsråd i kommunen/fellesrådsområdet, domprost og en kommunal representant. Daglig leder og sekretær for fellesrådet er kirkevergen.

Menighetsrådets ansvar kan utledes av Kirkeordningen §8​ og Kirkeordningen §12, av gudstjenestebøkene og av vedtak i Kirkemøtet.

 

 

Tilbake