Hvem skal styre kirken her du bor?


Den 11. september er det valg til nytt menighetsråd i Søgne sokn. På valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget, kan medlemmer i Den norske kirke også velge hvem som skal styre i sin lokale menighet. I tillegg kan man velge hvem som skal inn i bispedømmerådet og dermed også sitte på Kirkemøtet, som ofte kalles kirkens storting. 

Nå, i februar og mars, arbeider en nominasjonskomite med å sette opp ei liste over kandidater til å sitte i menighetsrådet. Dette er et tillitsverv og Den norske kirke her i Søgne menighet har bruk for et styre som består av mennesker med ulik alder og erfaring. Man trenger ikke å ha vært blant de mest aktive i kirken, mange har rik livserfaring og kunnskaper fra yrkesliv og frivillig arbeid, dette er viktige bidrag til det teamet som skal utgjøre menighetsrådet. Så svar frimodig ja til å bli med, dersom du blir spurt! Eller foreslå andre eller deg selv som frivillige i menighetens mangfoldige arbeid. Det kan du gjøre ved å kontakte ett av medlemmene i nominasjonskomiteen: Kjell Sverre Langenes tlf. 97152434, Jorunn Gjedrem tlf. 95196719, Bård Andreas Lassen tlf. 99640739, Sverre Falch tlf. 90650906.

Fristen for å ha klar en liste er 31. mars kl. 12.00. Hvem som helst av medlemmene i Søgne sokn kan i prinsippet foreslå en liste til menighetsrådsvalget, så lenge forslaget er skrevet under at ti personer med stemmerett. Nominasjonskomiteens liste kan man også supplere med et ekstra navn i perioden 2. – 15. mai. Fem medlemmer med stemmerett kan sammen foreslå en supplerende kandidat som da vil komme med på lista til valget.

Menighetsrådets oppgaver

Menighetsrådet møtes 4-5 ganger i halvåret. Rådet har 8 valgte medlemmer pluss soknepresten, og 5 varamedlemmer. Menighetsrådet skal bidra til at kirken er et sted alle kan kjenne seg hjemme. Det betyr blant annet å legge til rette for at mennesker kan møtes til menighetsbyggende virksomhet som barne- og ungdomsarbeid, gode gudstjenester, dåps- og konfirmantundervisning, diakonale tiltak, musikk og frivillig arbeid av ulik karakter. Menighetsrådet lager planer som utføres i fellesskap av ansatte og frivillige. Søgne menighetsråd jobber ut fra Den norske kirkes visjon: Mer himmel på jorda, og lokal handlingsplan med følgende satsingsområder: Frivillighet, Ungdomsarbeid, Inkluderende fellesskap, Grønn menighet og Digital kirke - kommunikasjon. Nytt menighetsråd får ansvar for å revidere handlingsplanen og dermed bestemme hvilke satsingsområder som skal gjelde i perioden.

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Digital forhåndsstemming

Selve valgdagen er 11. september, og som tidligere, vil du finne kirkevalgets valglokaler like i nærheten av lokalene til kommunevalget, og ha samme åpningstider. Fra 10. august kan man stemme på forhånd, og nytt i år er du kan forhåndsstemme digitalt ved kirkevalget.  Alle medlemmer som fyller 15 i år i 2023 eller er eldre, har stemmerett.

Informasjon om kirkevalget finner du på nettstedet kirkevalget.no

Hvorfor si ja til menighetsråd?

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

  1. bruke dine talenter 
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre
  4. være med på å formidle kristen tro
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv
Tilbake