Kandidatpresentasjon og informasjon om kirkevalget


Husk å stemme ved Kirkevalget i dag kl. 9-21 i Tangvallhallen!

 

Kandidatliste Menighetsrådsvalget

Kandidatlister Bispedømmerådsvalget:

Samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget, kan du stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Valgsted i Søgne er Tangvallhallen, Gamle Høgskolevei 1. Valglokalet er åpent kl. 09.00-21.00 mandag 11. september.Valgliste m/kandidatpresentasjonen og mer informasjon kan du se her. Valglista er prioritert, og nummereringen angir plasseringen på lista. Valget foregår som et flertallsvalg. Til Søgne menighetsråd skal det velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Rettinger på stemmeseddelen

Menighetsrådsvalget foregår som et flertallsvalg, og det er en prioritert kandidatliste. De kandidatene som får flest stemmer blir valgt som faste representanter, mens de neste fem som får færrest stemmer velges som varamedlemmer. Ved likt stemmetall, er det plasseringen på lista som avgjør hvem som velges inn.

Du kan gjøre endringer på stemmeseddelen ved å:

- gi tilleggsstemme ved å sette kryss til venstre for navnet til kandidaten. Det kan gis tilleggsstemme til opptil tre kandidater

- føre opp inntil tre nye navn på valglisten, men disse kan ikke gis tilleggsstemme

Det er ikke lov å stryke kandidater.

Stemmerett

Rett til å stemme har hvert medlem av Den norske kirke som bor i soknet/er innført i manntallet i soknet og fyller 15 år innen nyttår.

Manntall

Den enkelte person skal fra senest 10. august få anledning til å gjøre seg kjent med opplysninger i soknets manntall om seg selv eller en annen person som en har fått fullmakt fra. De som lurer på om de står i det kirkelige manntallet, kan komme innom på menighetskontoret og sjekke dette. Man kan også se og endre medlemsinformasjon om seg selv på www.kirken.no/medlem. Det sendes ikke ut valgkort.

Forhåndsstemming

Personer som ikke har anledning til å avgi sin stemme på valgdagen, kan forhåndsstemme. Forhåndsstemming på papir foregår i perioden 10. august til 8. september.

Sted for forhåndsstemming:

  • Rådhuset i Kristiansand mandag til fredag kl. 9-15 i perioden 10. august til 8. september
  • Søgne menighetskontor torsdag 31. august kl. 15.00-20.00
  • Langenes arbeidskirke søndag 27. august rett etter gudstjenesten og fram til kl. 13.30.

Digital forhåndsstemming:

Nytt i år er at du kan forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september og da går man inn på www.kirkevalget.no. Her må man identifisere seg med bank ID for å avgi stemme og man kan gjøre det flere ganger, men det er den siste stemmen som gjelder.

Forhåndsstemming på papir i annet sokn enn der velgeren er bosatt, skal skje innen 1. september.

Valg av nytt bispedømmeråd

Ved kirkevalget skal et også velges medlemmer til Agder og Telemark bispedømmeråd. Til dette valget foreligger det fire godkjente kandidatlister

for leke medlemmer i bispedømmerådet, og valgte foregår som et forholdstallsvalg.

Kandidatlister:


 

Tilbake